Dovolená DPP: Máte na ni nárok?

Dovolená Dpp

Nárok na dovolenou u DPP

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbená forma krátkodobé spolupráce. Co se ale stane s dovolenou, když pracujete na DPP? Máte na ni vůbec nárok? Dobrá zpráva je, že i když pracujete na DPP, máte ze zákona nárok na dovolenou. Nevztahuje se na vás však stejný princip jako u běžného pracovního poměru. Zatímco u klasického zaměstnání se dovolená počítá ve dnech, u DPP se počítá v hodinách. Na kolik hodin dovolené máte nárok? Zákoník práce říká, že za každých 20 odpracovaných hodin vám náleží jedna hodina dovolené. Pokud tedy odpracujete například 80 hodin měsíčně, máte nárok na 4 hodiny dovolené. Důležité je pamatovat na to, že do odpracované doby se u DPP nepočítají všechny hodiny. Započítávají se pouze hodiny, které jste skutečně odpracovali. To znamená, že se nezapočítávají hodiny, kdy jste byli například nemocní nebo čerpali dovolenou. Nárok na dovolenou u DPP vzniká až po odpracování 60 dnů u stejného zaměstnavatele v kalendářním roce. Dovolenou u DPP si nemůžete vybrat libovolně. Zaměstnavatel vám ji musí schválit, a to i v případě, že splňujete všechny podmínky.

Výpočet dovolené u DPP

U dohody o provedení práce (DPP) se dovolená nepočítá klasicky ve dnech, jako u běžného pracovního poměru. Místo toho máte nárok na dovolenou v podobě náhradního volna za odpracované hodiny. Za každou odpracovanou hodinu vám náleží poměrná část dovolené, která se vypočítá jako 1/52 z vaší týdenní pracovní doby.

Představte si, že máte sjednanou týdenní pracovní dobu 20 hodin. V takovém případě vám za každou odpracovanou hodinu vzniká nárok na (1/52) 20 hodin = 0,38 hodiny dovolené. Pokud tedy odpracujete například 50 hodin v měsíci, budete mít nárok na 50 0,38 = 19 hodin dovolené.

Je důležité si uvědomit, že nárok na dovolenou vzniká až po odpracování alespoň 180 hodin v rámci DPP u jednoho zaměstnavatele. Do celkového počtu odpracovaných hodin se nezapočítávají hodiny přesčasů. Náhradní volno si můžete vybrat po dohodě se zaměstnavatelem, a pokud jej nevyčerpáte do konce kalendářního roku, propade vám. Nevyčerpanou dovolenou vám zaměstnavatel neproplatí.

Evidence odpracovaných hodin

U dohody o provedení práce se dovolená nezapočítává do odpracované doby. To znamená, že dny, kdy jste na dovolené, se nepočítají do limitu 300 hodin ročně, které můžete na DPP odpracovat. Evidence odpracovaných hodin je důležitá pro obě strany – pro vás i pro zaměstnavatele. Slouží jako podklad pro výpočet mzdy a také pro kontrolu dodržování zákoníku práce. Existuje několik způsobů, jak vést evidenci odpracovaných hodin. Nejjednodušší je vést si papírový diář, kam si budete zapisovat začátek a konec vaší pracovní doby. Další možností je využít elektronickou evidenci, například tabulku v Excelu nebo specializovanou aplikaci. Důležité je, aby evidence obsahovala datum, začátek a konec pracovní doby a celkový počet odpracovaných hodin za daný den. V případě dohody o provedení práce není povinností zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci dovolenou. Pokud se ale se zaměstnavatelem dohodnete na dovolené, je důležité mít tuto dohodu v písemné formě.

dovolená dpp
Vlastnost Dovolená DPP Dovolená na HPP
Nárok na dovolenou Ano, poměrně Ano
Minimální délka dovolené Závisí na odpracované době 4 týdny (20 dní)
Základ pro výpočet dovolené Odpracované hodiny Pracovní dny

Čerpání dovolené na DPP

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbená forma krátkodobé výdělečné činnosti. Co se ale stane s dovolenou, když pracujete na DPP? Máte na ni vůbec nárok? Dobrá zpráva je, že i při práci na DPP vám vzniká nárok na dovolenou, i když se počítá trochu jinak než u klasického pracovního poměru. Základní pravidlo zní, že na dovolenou máte nárok, pokud odpracujete alespoň 4 hodiny v měsíci u jednoho zaměstnavatele. Za každou odpracovanou hodinu vám pak náleží poměrná část dovolené. Konkrétně se jedná o 0,416 hodiny dovolené za každých 18 odpracovaných hodin. Důležité je si uvědomit, že dovolená se nezaokrouhluje nahoru, ale vždy se počítá přesně na hodiny. Pokud tedy odpracujete například 36 hodin, máte nárok na 0,832 hodiny dovolené. Další důležitou informací je, že dovolená se vám neproplácí, pokud ji nevyčerpáte. Na rozdíl od klasického pracovního poměru vám tedy dovolená na DPP nepropadá a můžete si ji vybrat i po skončení DPP.

Dovolená na DPP? To je jako ananas na pizze – někdo to miluje, někdo nad tím kroutí hlavou, ale důležité je, že to existuje.

Eliška Procházková

Proplacení dovolené u DPP

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbená forma krátkodobé výpomoci. Co se ale stane s dovolenou, když pracujete na DPP? Máte na ni vůbec nárok? Dobrá zpráva je, že i při práci na DPP vám vzniká nárok na dovolenou. Nejedná se však o klasickou dovolenou, jak ji známe z pracovního poměru. U DPP vám nevzniká nárok na placené volno, ale na finanční kompenzaci za dovolenou. Za každý odpracovaný den, kdy odpracujete alespoň 4 hodiny, vám náleží poměrná část dovolené. Minimální výměra dovolené činí 4 týdny za rok, u DPP se ale dovolená krátí podle odpracované doby. Nárok na proplacení dovolené vzniká až po ukončení DPP a pro její výpočet je klíčový průměrný hodinový výdělek. Ten se vypočítá z hrubé mzdy vydělené počtem odpracovaných hodin. Proplacená dovolená se pak vypočítá vynásobením průměrného hodinového výdělku a počtu dní dovolené, na které máte nárok. Je důležité si uvědomit, že dovolená se neproplácí automaticky. Je potřeba o ni požádat po skončení DPP u zaměstnavatele.

dovolená dpp

Ukončení DPP a dovolená

Dohoda o provedení práce, zkráceně DPP, je oblíbená forma krátkodobé výpomoci. Co se ale stane s dovolenou, když DPP končí? Nárok na dovolenou u DPP nevzniká automaticky jako u klasického pracovního poměru. Zaměstnanec pracující na DPP má nárok na dovolenou pouze tehdy, pokud odpracuje alespoň 4 kalendářní týdny v měsíci. Za každý takový odpracovaný měsíc mu pak náleží 2 dny dovolené. Důležité je zmínit, že pokud zaměstnanec neodpracuje celý kalendářní měsíc, nárok na dovolenou mu za tento měsíc nevzniká.

Co když ale DPP končí dříve, než zaměstnanec stihne dovolenou vyčerpat? V takovém případě má zaměstnanec právo na proplacení nevyčerpané dovolené. Proplacená dovolená se počítá z průměrného výdělku. I když je DPP flexibilní forma spolupráce, je důležité znát svá práva a povinnosti, a to i v oblasti dovolené.

Sdílení pracovního místa a dovolená

Sdílení pracovního místa se v posledních letech stává stále oblíbenějším trendem, ale co to znamená pro dovolenou, zvláště u dohod o provedení práce (DPP) nebo dohod o pracovní činnosti (DPČ)?

Zákoník práce nestanovuje žádná zvláštní pravidla pro sdílení pracovního místa a čerpání dovolené u DPP ani DPČ. To znamená, že se na tyto případy vztahují obecná ustanovení.

U DPP máte nárok na dovolenou, pokud odpracujete alespoň 180 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Nárok na dovolenou se pak vypočítává poměrnou částí z celkového počtu odpracovaných hodin.

U DPČ nevzniká nárok na dovolenou.

Pokud sdílíte pracovní místo s jinou osobou, je důležité mít jasně stanovené podmínky spolupráce, včetně rozvržení pracovní doby a čerpání dovolené. Nejlepší je sepsat písemnou dohodu, která bude obsahovat všechny důležité body.

V případě sdílení pracovního místa je vhodné domluvit se s kolegou/kolegyní na koordinaci dovolených, aby nedocházelo ke kolizím a aby byla zajištěna plynulá návaznost práce.

dovolená dpp

Dohoda o čerpání dovolené

U dohody o provedení práce (DPP) se dovolená nečerpá klasickým způsobem. Místo dní dovolené se vyplácí náhrada za dovolenou. Ta činí minimálně 10 % z odměny za práci. Zaměstnanec s DPP tak vlastně dostává dovolenou v penězích, a to rovnou se mzdou. Není tedy potřeba uzavírat zvláštní dohodu o čerpání dovolené. Stačí uvést podmínky náhrady za dovolenou v samotné DPP.

I když u DPP nevzniká nárok na dovolenou jako takovou, je důležité pamatovat na to, že náhrada za dovolenou je povinná. Zaměstnavatel ji musí vyplatit vždy, a to i v případě, že DPP trvá jen krátkou dobu.

V případě dohody o pracovní činnosti (DPČ) záleží na odpracované době. Pokud zaměstnanec odpracuje v průměru alespoň 10 hodin týdně, má nárok na dovolenou ve stejném rozsahu jako u běžného pracovního poměru. V takovém případě se dovolená čerpá standardním způsobem a je vhodné sepsat dohodu o čerpání dovolené. V dohodě by měly být uvedeny termíny čerpání, délka dovolené a případně i další podmínky.

Nezbytné dokumenty

Při plánování dovolené v rámci dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ) je důležité mít na paměti, že neexistuje žádný zákonný nárok na placenou dovolenou. Zaměstnavatel vám tedy dovolenou hradit nemusí. Vše záleží na vzájemné dohodě a podmínkách stanovených v dané dohodě. Pokud dohoda neobsahuje žádné ustanovení o dovolené, je vhodné se se zaměstnavatelem domluvit na podmínkách čerpání dovolené a případného poskytnutí náhrady mzdy. Doporučuje se písemná forma dohody, která bude sloužit jako důkaz v případě sporu. Vždy je vhodné probrat svá očekávání a možnosti se zaměstnavatelem předem, abyste se vyhnuli případným nedorozuměním.

Příklady výpočtu dovolené

Výpočet dovolené u dohody o provedení práce (DPP) se liší od klasického pracovního poměru. U DPP nevzniká nárok na dovolenou v hodinách jako u běžného zaměstnání, ale nárok na dovolenou se poměrně krátí. To znamená, že za každý odpracovaný den náleží zaměstnanci na DPP poměrná část dovolené.

Pro výpočet dovolené u DPP se vychází z zákonné výměry dovolené, která činí 4 týdny za rok. Pokud odpracujete celý rok na DPP, máte nárok na stejnou dovolenou jako u běžného pracovního poměru. Pokud ale pracujete na DPP kratší dobu, nárok na dovolenou se krátí.

Pro výpočet poměrné části dovolené se používá vzorec:

dovolená dpp

(odpracované dny / počet pracovních dnů v roce) zákonná výměra dovolené

Výsledek se zaokrouhluje na celé dny nahoru.

Například: Pokud jste na DPP odpracovali 60 dní a počet pracovních dnů v roce je 250, bude vaše dovolená činit:

(60 / 250) 4 týdny = 0,96 týdne, zaokrouhleno na 1 týden

V tomto případě byste měli nárok na 1 týden dovolené, i když jste odpracovali pouze 60 dní.

Je důležité si uvědomit, že dovolená u DPP se nezaokrouhluje na hodiny, ale na celé dny. Pokud vám tedy výpočet vyjde například 3,2 dne dovolené, budete mít nárok na 4 dny dovolené.

Nejčastější otázky a odpovědi

Pracujete na dohodu o provedení práce (DPP) a zajímá vás, jak je to s dovolenou? Máte na ni nárok i při brigádě? Ano, i při práci na DPP máte ze zákona nárok na dovolenou. V tomto článku se dozvíte vše důležité o dovolené na DPP.

Máte nárok na dovolenou i při práci na DPP?

Ano, i když pracujete na dohodu o provedení práce, máte ze zákona nárok na dovolenou. Nezáleží na tom, zda pracujete krátkodobě nebo dlouhodobě, zda je vaše práce na DPP vaším hlavním nebo vedlejším příjmem.

Kolik dní dovolené vám náleží?

Základní výměra dovolené v ČR je 4 týdny. U DPP se ale dovolená počítá poměrně, a to za každý odpracovaný měsíc. Za každý odpracovaný měsíc vám tak vzniká 1/12 z celkového nároku na dovolenou.

Jak se dovolená na DPP počítá?

Výpočet dovolené na DPP je poměrný a odvíjí se od počtu odpracovaných dní a délky vašeho pracovního týdne. Za každý odpracovaný den vám vzniká poměrná část dovolené. Pokud je váš pracovní týden kratší než 40 hodin, máte nárok na kratší dovolenou.

Může vám zaměstnavatel dovolenou odmítnout?

Zaměstnavatel vám nemůže bránit v čerpání dovolené, na kterou máte ze zákona nárok. Je však důležité se se zaměstnavatelem domluvit na termínu čerpání dovolené tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

Co když dovolenou na DPP nevyčerpáte?

Dovolenou je potřeba vyčerpat v daném kalendářním roce. Pokud ji nestihnete vyčerpat celou, propadá. Zaměstnavatel vám ji musí proplatit pouze v případě ukončení pracovního poměru.

Placená dovolená na DPP

Ano, za dovolenou na DPP vám náleží náhrada mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Náhrada mzdy za dovolenou se počítá ze mzdy, kterou jste obdrželi za práci vykonanou v období předcházejícímu čerpání dovolené.

dovolená dpp

Ukončení DPP během dovolené

Pokud se rozhodnete ukončit DPP během čerpání dovolené, máte nárok na náhradu mzdy pouze za dny, kdy jste měli dovolenou naplánovanou a DPP trvala. Za dny, kdy už DPP netrvala, nárok na náhradu mzdy nemáte.

Shrnutí

I když pracujete na DPP, máte stejná práva jako ostatní zaměstnanci, včetně práva na placenou dovolenou. Nebojte se zeptat svého zaměstnavatele na vše, co vám není jasné.

Užitečné odkazy a kontakty

Pro bližší informace o dovolené DPP a DPČ se můžete obrátit na níže uvedené instituce a webové stránky:

Publikováno: 05. 07. 2024

Kategorie: právo

Autor: Karel Čapek

Tagy: dovolená dpp | dovolená v rámci dohody o provedení práce