Nárok na podporu v nezaměstnanosti: Co když skončíte v práci po dohodě?

Podpora V Nezaměstnanosti Výpověď Dohodou

Podmínky nároku na podporu

Aby vám Úřad práce ČR mohl přiznat podporu v nezaměstnanosti po skončení zaměstnání na základě dohody o ukončení pracovního poměru, musíte splnit několik podmínek. Především musíte být v evidenci Úřadu práce ČR jako uchazeč o zaměstnání. To znamená, že se musíte dostavit na úřad práce a zaregistrovat se. Dále musíte splňovat podmínku tzv. „nezavinené nezaměstnanosti“. To znamená, že jste o práci nepřišli vlastní vinou, například hrubým porušením pracovní kázně. V případě ukončení pracovního poměru dohodou je tato podmínka splněna, pokud dohoda nebyla uzavřena z důvodu, který by zakládal vaše zavinění. Další podmínkou je dosažení potřebné doby pojištění pro vznik nároku na podporu. To znamená, že jste v posledních dvou letech před zařazením do evidence Úřadu práce ČR byli alespoň 12 měsíců v pracovním poměru nebo v jiném obdobném vztahu, ze kterého vám plynula účast na pojištění v nezaměstnanosti. Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od vaší předchozí mzdy a počtu odpracovaných let. Během pobírání podpory máte povinnost aktivně si hledat nové zaměstnání a spolupracovat s Úřadem práce ČR.

Výpověď dohodou a nárok

Výpověď dohodou je v českém pracovním právu specifickým ukončením pracovního poměru, na kterém se dobrovolně shodnou zaměstnanec i zaměstnavatel. I když se na první pohled může zdát výhodná pro obě strany, z hlediska nároku na podporu v nezaměstnanosti skrývá úskalí. Pokud se se zaměstnavatelem dohodnete na ukončení pracovního poměru a následně požádáte o podporu, Úřad práce ČR posoudí okolnosti vašeho odchodu. V případě, že shledá, že jste si výpovědí dohodou zavinili ztrátu zaměstnání, může vám být podpora v nezaměstnanosti na určitou dobu snížena nebo dokonce zcela odepřena. Důvodem je, že systém podpory v nezaměstnanosti je nastaven tak, aby pomáhal lidem, kteří přišli o práci ne vlastní vinou. Pokud tedy zvažujete výpověď dohodou, je důležité si uvědomit i možné dopady na váš nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doporučuje se vše předem konzultovat s Úřadem práce ČR a zvážit i další možnosti ukončení pracovního poměru, jako je například dohoda o rozvázání pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti.

Délka podpůrčí doby

Délka podpůrčí doby v nezaměstnanosti se liší podle věku a délky pojištění uchazeče o zaměstnání. Nezáleží přitom na tom, zda pracovní poměr skončil výpovědí, dohodou nebo uplynutím sjednané doby. Důležité je, zda jste splnili podmínku odpracovaných let. Pro získání podpory v nezaměstnanosti po skončení pracovního poměru dohodou je nutné splnit podmínku alespoň 12 měsíců pojištění v posledních 2 letech. Pokud jste mladší 30 let, máte nárok na 5 měsíců podpory. Mezi 30. a 40. rokem života se podpora prodlužuje na 8 měsíců. Od 40 do 50 let věku máte nárok na 11 měsíců podpory. Pro uchazeče o zaměstnání starší 50 let je podpora v nezaměstnanosti vyplácena po dobu 11 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od vašeho předchozího výdělku. Během prvních 2 měsíců podpory v nezaměstnanosti činí 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku. Následně se výše podpory snižuje. Je důležité aktivně hledat nové zaměstnání a plnit si své povinnosti vůči úřadu práce. Patří mezi ně docházení na schůzky s konzultanty a evidence uchazeče o zaměstnání.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti po výpovědi dohodou se neodvíjí od důvodu ukončení pracovního poměru. Ať už jste dostali výpověď z organizačních důvodů, pro nadbytečnost nebo jste se s zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru, na výši podpory to nemá vliv. Rozhodující pro výpočet podpory je vaše průměrná mzda z posledního zaměstnání a také délka vašeho pojištění v nezaměstnanosti. Čím déle jste byli zaměstnaní a odváděli jste pojistné na nezaměstnanost, tím vyšší podporu můžete očekávat.

Důležité je si uvědomit, že podpora v nezaměstnanosti není automatická. Abyste na ni měli nárok, musíte splnit několik podmínek. Musíte být registrovaní na Úřadu práce ČR jako uchazeči o zaměstnání, musíte být schopni a ochotni pracovat a nesmíte pobírat starobní důchod.

Pokud splňujete všechny podmínky, bude vám podpora v nezaměstnanosti přiznána na dobu, která se odvíjí od vašeho věku a délky pojištění v nezaměstnanosti. Během pobírání podpory máte povinnost aktivně si hledat nové zaměstnání a docházet na povinné schůzky na Úřad práce ČR.

Zvláštní případy dohod

Existují situace, kdy i po skončení pracovního poměru dohodou může vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jedná se o případy, kdy je dohoda o ukončení pracovního poměru uzavřena z důvodů, které jsou na straně zaměstnavatele. Typicky se jedná o situace, kdy zaměstnavatel ruší pracovní pozici, přemisťuje pracoviště nebo snižuje stavy zaměstnanců. V těchto případech je nutné, aby uchazeč o podporu prokázal Úřadu práce, že k ukončení pracovního poměru dohodou došlo z těchto objektivních důvodů. Důležité je, aby dohoda o ukončení pracovního poměru obsahovala jasnou formulaci o důvodu ukončení a aby byla v souladu s platnou legislativou. Pokud má uchazeč pochybnosti o tom, zda má v jeho konkrétním případě nárok na podporu, je vhodné obrátit se na Úřad práce a konzultovat svou situaci s pracovníkem úřadu. Ten mu poskytne bližší informace a poradí s dalším postupem.

Entities:

podpora v nezaměstnanosti

výpověď dohodou

Úřad práce

LSI Keywords:

ukončení pracovního poměru

nárok na podporu

důvody pro ukončení

objektivní důvody

platná legislativa

NLP Keywords:

prokázat

ruší

přemisťuje

snižuje

formulace

pochybnosti

konzultovat

poradí

Rizika krácení podpory

Krácení podpory v nezaměstnanosti je nepříjemná situace, která může nastat i po skončení pracovního poměru dohodou. Pokud jste se s zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru a vy jste obdrželi odstupné, může Úřad práce krátit podporu v nezaměstnanosti. Délka a výše krácení se odvíjí od výše odstupného a odpracované doby. V některých případech může být podpora krácena až o 70 %, a to po dobu až 6 měsíců. Je tedy důležité zvážit všechny okolnosti a důsledky, než se rozhodnete pro ukončení pracovního poměru dohodou. Pokud si nejste jisti, jak by se vás krácení podpory dotklo, obraťte se na Úřad práce.

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta je důležitým faktorem, který ovlivňuje nárok na podporu v nezaměstnanosti po skončení pracovního poměru. V případě výpovědi dohodou se na ochrannou lhůtu pohlíží specificky. Pokud jste se s zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru a chcete mít nárok na podporu, je nezbytné dodržet daná pravidla. Ochranná lhůta v případě výpovědi dohodou činí standardně 2 měsíce. Během této doby nesmíte nastoupit do nového zaměstnání, jinak ztrácíte nárok na podporu. Výjimku tvoří situace, kdy nastoupíte do tzv. „chráněného pracovního místa“, které je určeno pro osoby se zdravotním postižením. Důležité je zmínit, že do ochranné lhůty se nezapočítává doba, po kterou jste čerpali dovolenou nebo byli v pracovní neschopnosti. Pokud tedy po skončení pracovního poměru nastoupíte ihned na dovolenou, ochranná lhůta se o tuto dobu prodlouží. Dodržení ochranné lhůty je klíčové pro získání podpory v nezaměstnanosti. Pokud si nejste jisti, jaká pravidla se na vás vztahují, doporučujeme kontaktovat Úřad práce ČR, kde vám poskytnou bližší informace a poradí s dalším postupem.

Evidence na Úřadu práce

Pokud jste se s zaměstnavatelem dohodli na ukončení pracovního poměru a pobíráte podporu v nezaměstnanosti, je důležité vědět, jaké doklady budete muset předložit na Úřadu práce. V případě výpovědi dohodou je totiž nutné prokázat, že jste se na ukončení pracovního poměru nedohodli účelově, abyste získali podporu.

Mezi základní doklady, které budete muset předložit, patří:

písemná dohoda o ukončení pracovního poměru

potvrzení od zaměstnavatele o zaměstnání

doklad totožnosti

V rámci evidence na Úřadu práce po výpovědi dohodou je potřeba počítat s tím, že vám může být v některých případech stanovena tzv. ochranná lhůta. Během této lhůty, která činí obvykle 3 měsíce, nedostáváte podporu v nezaměstnanosti. Důvodem je předpoklad, že jste měli dostatek času si na ukončení pracovního poměru připravit a najít si nové zaměstnání.

Úřad práce posuzuje každou situaci individuálně a vždy záleží na konkrétních okolnostech případu. Je proto vhodné se v případě pochybností obrátit přímo na pracovníky Úřadu práce, kteří vám poskytnou bližší informace.

Povinnosti uchazeče o práci

Uchazeč o práci, který chce po skončení pracovního poměru na základě dohody o rozvázání pracovního poměru pobírat podporu v nezaměstnanosti, musí splnit několik povinností. Důležité je, aby uchazeč nepodal výpověď z vlastního podnětu. V případě, že dá výpověď sám zaměstnanec, nevzniká mu nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výjimku tvoří tzv. vážné důvody, které musí uchazeč prokázat. Po ukončení pracovního poměru se uchazeč musí do 3 pracovních dnů zaevidovat na Úřadu práce ČR. Při registraci je nutné předložit potřebné doklady, jako je například občanský průkaz, výpověď z pracovního poměru nebo dohoda o rozvázání pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání. Uchazeč o práci je povinen aktivně si hledat nové zaměstnání a ve stanovených termínech se hlásit na Úřadu práce ČR. Dále se musí účastnit nabízených rekvalifikačních kurzů a dalších aktivit, které mu pomohou s návratem na trh práce. Pokud uchazeč odmítne vhodné zaměstnání nebo se zúčastnit rekvalifikačního kurzu, může mu být podpora v nezaměstnanosti krácena nebo odebrána.

Odvolání proti rozhodnutí

V případě, že s rozhodnutím Úřadu práce o přiznání podpory v nezaměstnanosti po skončení pracovního poměru výpovědí dohodou nesouhlasíte, máte právo podat odvolání. Toto právo má jak zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Odvolání se podává písemně, a to do 15 dnů ode dne, kdy vám bylo rozhodnutí doručeno. V odvolání je nutné uvést, proti kterému rozhodnutí směřuje, v čem spatřujete jeho nesprávnost a co navrhujete, aby Úřad práce ve věci rozhodl. K odvolání je vhodné přiložit i dokumenty, které dokazují vaše tvrzení. Po podání odvolání Úřad práce přezkoumá vaše námitky a vydá nové rozhodnutí. Pokud ani s tímto rozhodnutím nebudete souhlasit, máte možnost podat žalobu ke správnímu soudu. Je důležité si uvědomit, že samotné podání odvolání nemá odkladný účinek. To znamená, že i když odvolání podáte, Úřad práce bude ve svém původním rozhodnutí pokračovat. Pokud byste si s podáním odvolání nevěděli rady, obraťte se na Úřad práce, kde vám s jeho sepsáním pomohou.