Odměna notáře: Co je dobré vědět?

Odměna Notáři

Notářský Tarif: Co to je?

Notářský tarif je jako ceník pro služby notáře. Určuje, kolik si notář může za svoje služby účtovat. Je to zákonem daná sazba, takže se nemůže stát, že by si každý notář účtoval jinak. Tarif se vztahuje na notářské úkony, jako je sepsání závěti, ověření podpisu nebo osvědčení o nabytí dědictví. Výše odměny se liší podle typu úkonu a hodnoty dané věci. Například u sepsání závěti se odměna počítá z hodnoty majetku, který je v závěti zahrnut. Informace o odměně notáře vám musí být sdělena předem, a to ještě předtím, než notářský úkon provede. Notář je povinen vám na požádání předložit výpočet své odměny. Pokud si myslíte, že je odměna notáře příliš vysoká, můžete se obrátit na Notářskou komoru České republiky.

Výše Odměny: Na čem závisí?

Odměna notáře není libovolná a řídí se jasně danými pravidly. Zákon o notářích a soudních komisařích a vyhláška o odměnách notářů určují, jak se odměna počítá. Základní pravidlo je, že se odvíjí od hodnoty projednávané věci, například ceny nemovitosti u kupní smlouvy. Čím vyšší hodnota, tím vyšší odměna. Kromě této základní sazby se platí i za jednotlivé úkony, jako je ověření podpisu nebo vyhotovení notářského zápisu. Konkrétní výše odměny se může lišit i v závislosti na složitosti případu a na tom, zda si notář účtuje nějaké další náklady, jako jsou například cestovní výdaje. Je proto vždy vhodné se s notářem dopředu domluvit na ceně jeho služeb. Informace o odměně by vám měl notář poskytnout transparentně a srozumitelně. Nebojte se zeptat na cokoliv, co vám není jasné.

Příklady Poplatků: Přehled

Notářské poplatky se řídí vyhláškou o odměnách a náhradách notářů a komory. Výše odměny se odvíjí od tarifní hodnoty, kterou určuje zákon. Informace o odměně notáře byste měli obdržet vždy předem, a to v písemné formě. Notář vám musí jasně vysvětlit, z čeho se odměna skládá a jak se vypočítává. Mezi nejčastější notářské úkony patří sepisování smluv, ověřování podpisů a listin, zakládání společností s ručením omezeným, sepisování závětí a vydávání výpisů z rejstříků.

Příklady notářských poplatků

  • Kupní smlouva na byt (3 000 000 Kč): 7 700 Kč
  • Ověření podpisu: 300 Kč
  • Sepsání závěti: 3 000 Kč
  • Založení s.r.o.: 5 700 Kč

Nezapomeňte, že k odměně notáře se připočítává také daň z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Vždy se vyplatí informovat se o výši odměny notáře předem, abyste pak nebyli překvapeni. Nebojte se zeptat na cokoliv, co vám není jasné. Notář je tu od toho, aby vám poskytl veškeré potřebné informace.

Snížení Poplatků: Je to možné?

Odměna notáře je upravena vyhláškou a je stanovena jako pevná sazba nebo sazba procentní z hodnoty daného právního úkonu. Informace o odměně notáře jsou veřejně dostupné a notář je povinen vám je na požádání sdělit. Je tedy možné se s nimi seznámit ještě předtím, než se rozhodnete notářské služby využít.

Ačkoliv se výše odměny může zdát vysoká, je důležité si uvědomit, že zahrnuje nejen samotný úkon, ale i komplexní služby s ním spojené, jako je sepsání listiny, ověření podpisů, úschova dokumentů a další. Notář je garantem zákonnosti a nestrannosti a jeho odměna je odrazem jeho odbornosti a odpovědnosti.

Snížení poplatků u notáře je složitá otázka. Na jedné straně existuje snaha zpřístupnit notářské služby co nejširší veřejnosti. Na straně druhé je nutné zohlednit náklady na provoz notářské kanceláře a odměnu za vysoce odbornou práci. Diskuse na toto téma probíhají a je možné, že v budoucnu dojde k určitým úpravám.

Spor s Notářem: Jak postupovat?

Neshody ohledně odměny notáře nejsou bohužel výjimkou. Co dělat, když nesouhlasíte s výší odměny za notářské služby?

Především si pamatujte, že notář má ze zákona povinnost vás o výši své odměny předem informovat. Tato informace by měla být srozumitelná a transparentní, včetně případných dalších nákladů. Nejasnosti si nechte vysvětlit ještě před započetím notářské činnosti.

Pokud už vám byla odměna naúčtována a vy s ní nesouhlasíte, prvním krokem by měla být snaha o smírné řešení. Oslovte notáře a zkuste se s ním domluvit. Argumentujte věcně a mějte k dispozici všechny relevantní dokumenty.

V případě, že se vám nedaří spor urovnat, můžete se obrátit na Notářskou komoru České republiky s návrhem na mimosoudní řešení sporu.

Další možností je obrátit se na soud. Tato varianta je ale časově i finančně náročnější.

Pamatujte, že prevence je vždy lepší než řešení následků. Nebojte se zeptat na vše, co vám není jasné, a trvejte na srozumitelném vysvětlení.

Užitečné Rady: Tipy a triky

Odměna notáře se řídí vyhláškou o odměnách notářů a správních poplatcích za úkony notářů. Nebojte se zeptat svého notáře na předběžnou kalkulaci nákladů. Notář vám ji musí poskytnout bezplatně. Nezapomeňte, že odměna notáře se liší podle druhu a složitosti úkonu. Obecně platí, že čím složitější úkon, tím vyšší odměna. Odměna notáře se obvykle odvíjí od hodnoty předmětu úkonu, například ceny nemovitosti. Pokud si nejste jisti výší odměny, poraďte se s notářem nebo si vyhledejte informace na webových stránkách Notářské komory České republiky.

Nejčastější Dotazy: Odpovědi

Poplatky notáře se řídí vyhláškou o odměnách notářů a správních poplatcích. Výše odměny se liší v závislosti na typu úkonu. Například za sepsání závěti zaplatíte jinou částku než za ověření podpisu.

Kde najdu ceník notářských služeb?

Informace o odměně notáře jsou veřejně dostupné. Notář má povinnost vás s nimi seznámit před poskytnutím služby. Ceník bývá často k nahlédnutí v čekárně notářské kanceláře nebo na webových stránkách notáře.

Musím notáři zaplatit i v případě, že úkon nakonec neproběhne?

V některých případech může notář požadovat zálohu na odměnu i v případě, že k zamýšlenému úkonu nakonec nedojde. To se může stát například v případě, že od úkonu odstoupíte vy.

Co je to notářský tarif?

Notářský tarif je pevně stanovený ceník notářských úkonů. Notář nemá možnost si odměnu libovolně navyšovat.

Mohu se odvolat proti výši notářské odměny?

Pokud se domníváte, že vám byla notářem naúčtována nesprávná odměna, máte právo se obrátit na Notářskou komoru České republiky s žádostí o přezkum.

Odměna notáře je nedílnou součástí jeho činnosti a je upravena vyhláškou o odměnách notářů a soudních exekutorů. Výše odměny se odvíjí od typu a složitosti úkonu, který notář provádí. Informace o odměně notáře jsou pro klienta klíčové a notář je povinen klienta o výši odměny předem informovat. Klient má právo se na odměnu dotázat a notář mu musí poskytnout transparentní a srozumitelné informace.

Důležité je si uvědomit, že odměna notáře není vždy konečnou cenou za jeho služby. K odměně se připočítávají také další náklady, jako jsou například správní poplatky nebo hotové výdaje. I o těchto nákladech musí být klient informován.

V případě nejasností ohledně odměny notáře je vhodné se obrátit na Notářskou komoru České republiky, která poskytuje informace o notářské činnosti a může pomoci s řešením případných sporů.

Publikováno: 22. 06. 2024

Kategorie: právo

Autor: Karel Čapek

Tagy: odměna notáři | informace o odměně notáře