Zákoník práce a těhotenství 2023: Co se mění pro nastávající maminky?

Zákoník Práce Těhotenství 2023

Zdravotní prohlídky v pracovní době

Zákoník práce z roku 2023 upravuje i pravidla pro těhotné zaměstnankyně, a to včetně zdravotních prohlídek v pracovní době. Zaměstnavatel je povinen poskytnout těhotné zaměstnankyni volno s náhradou mzdy k těmto prohlídkám, a to v nezbytně nutném rozsahu. To znamená, že zaměstnankyně by měla volit termíny prohlídek tak, aby co nejméně narušovaly chod práce, a zaměstnavatel by měl být v tomto ohledu vstřícný.

Novela zákoníku práce z roku 2023 neznamená, že by těhotná zaměstnankyně mohla na prohlídky chodit kdykoliv se jí zachce. Stále platí, že by se měla snažit domluvit si termín mimo pracovní dobu, pokud je to možné a prohlídka se netýká přímo těhotenství. V případě, že to možné není, má nárok na placené volno. Zaměstnavatel si nemůže nárokovat proplacení ušlé mzdy od zdravotní pojišťovny.

Důležité je zmínit, že nárok na volno s náhradou mzdy se vztahuje i na doprovod k lékaři nezletilého dítěte, a to i v případě, že zaměstnankyně sama není na nemocenské.

Zákaz práce přesčas a v noci

Zákoník práce z roku 2023 přináší těhotným ženám zvýšenou ochranu, a to včetně zákazu práce přesčas a v noci. Zaměstnavatel nesmí těhotnou ženu zaměstnávat prací přesčas ani prací v noci bez ohledu na to, zda s ní souhlasí. Těhotná žena má právo odmítnout práci přesčas a v noci a zaměstnavatel je povinen toto její odmítnutí respektovat. Zákoník práce definuje noční práci jako práci vykonávanou v době mezi 22. hodinou a 6. hodinou ranní. Výjimky ze zákazu práce přesčas a v noci pro těhotné ženy jsou možné pouze ve výjimečných případech, které stanoví zákoník práce. Jedná se například o situace, kdy je práce nezbytná z důvodu veřejného zájmu, jako je odvrácení živelní pohromy nebo jiné mimořádné události. V takových případech je však zaměstnavatel povinen zajistit těhotné ženě odpovídající pracovní podmínky a dbát na její zvýšenou potřebu ochrany zdraví. Porušení zákazu práce přesčas a v noci u těhotných žen je považováno za závažné porušení pracovněprávních předpisů a zaměstnavateli za něj hrozí vysoké pokuty.

Ochrana před propuštěním z práce

Zákoník práce chrání těhotné ženy a matky malých dětí před propuštěním z práce. Zaměstnavatel nesmí dát výpověď těhotné ženě, ženě na mateřské dovolené ani ženě, která pečuje o dítě mladší 3 let. Výjimku tvoří pouze případy, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část, a to pouze s předchozím souhlasem Inspektorátu práce. I v takovém případě má zaměstnavatel povinnost nabídnout těhotné ženě nebo matce po skončení ochranné doby jinou vhodnou práci.

zákoník práce těhotenství 2023

Ochrana před propuštěním se vztahuje i na ženy, které si osvojily dítě mladší 3 let, a to ode dne, kdy jim bylo dítě svěřeno do péče. Stejná pravidla platí i pro muže, kteří sami pečují o dítě mladší 3 let.

Je důležité si uvědomit, že zaměstnavatel se nesmí těhotné ženy ani ptát na její případné těhotenství. Pokud by tak učinil a následně ženu propustil, mohlo by jít o diskriminaci z důvodu těhotenství. V takovém případě se žena může obrátit na soud a domáhat se nápravy.

Nárok na mateřskou dovolenou

Nárok na mateřskou dovolenou nevzniká automaticky narozením dítěte. Aby budoucí maminka mohla nastoupit na mateřskou dovolenou a pobírat peněžitou pomoc v mateřství, musí splňovat několik podmínek. V první řadě musí být účastna nemocenského pojištění, a to zpravidla jako zaměstnankyně nebo OSVČ. Dále je nutné mít odpracovanou dobu v délce alespoň 270 kalendářních dnů za poslední dva roky před nástupem na mateřskou dovolenou. U žen, které čekají první dítě, činí délka mateřské dovolené 28 týdnů. V případě narození vícerčat se mateřská dovolená prodlužuje na 37 týdnů. Ženy, které během mateřské dovolené nadále pracují na zkrácený úvazek, pobírají poměrnou část peněžité pomoci v mateřství. Zákoník práce umožňuje ženám zvolit si délku pobírání peněžité pomoci v mateřství, a to v rozmezí od 28 do 37 týdnů. Volba je na ženě a závisí na jejích individuálních potřebách a plánech.

Zákoník práce v roce 2023 přináší těhotným ženám silnou ochranu, zaručující jim klid a jistotu v tomto důležitém období.

Božena Černá

Rodičovský příspěvek a jeho výše

Rodičovský příspěvek je určen k zajištění péče o dítě v prvních letech jeho života. Jeho výše se odvíjí od předchozích příjmů rodiče, který o něj žádá. Od roku 2023 se pravidla pro výpočet a čerpání rodičovského příspěvku řídí zákoníkem práce v aktuálním znění. Výše rodičovského příspěvku se odvíjí od předchozího příjmu rodiče a volby délky čerpání. Rodič si může zvolit, zda bude příspěvek čerpat kratší dobu ve vyšší měsíční částce, nebo delší dobu v nižší měsíční částce. Zákoník práce garantuje i v roce 2023 rodičům možnost volby délky čerpání rodičovského příspěvku. Těhotné zaměstnankyně a zaměstnanci čerpající rodičovskou dovolenou požívají zvláštní ochrany před výpovědí a jinými formami znevýhodnění ze strany zaměstnavatele. Zákoník práce v roce 2023 klade důraz na ochranu zdraví a bezpečnosti těhotných žen na pracovišti. Zaměstnavatel je povinen přizpůsobit pracovní podmínky těhotné zaměstnankyni tak, aby nedošlo k ohrožení jejího zdraví nebo zdraví plodu. V případě pochybností ohledně nároku na rodičovský příspěvek, jeho výše či jiných záležitostí souvisejících s těhotenstvím a rodičovstvím v pracovněprávním kontextu je vhodné obrátit se na příslušné instituce, jako je Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení, které poskytují podrobné informace a rady.

zákoník práce těhotenství 2023

Návrat do práce po rodičovské dovolené může být pro mnohé rodiče náročným obdobím. Je důležité se seznámit s aktuálními právními předpisy, které se týkají zaměstnání po rodičovské dovolené. Zákoník práce z roku 2023 přináší některé novinky a změny. Zaměstnavatel je povinen přidělovat práci s ohledem na předchozí pracovní zařazení a kvalifikaci. Pokud to není možné, může zaměstnavatel s vaším souhlasem zařadit na jinou, ale odpovídající práci. V případě, že se během rodičovské dovolené změní organizace práce nebo zanikne-li vaše předchozí pracovní místo, je zaměstnavatel povinen poskytnout vám náhradní pracovní pozici. Ta by měla odpovídat vaší kvalifikaci a dosavadní pracovní pozici. Během rodičovské dovolené máte právo na účast v profesním vzdělávání a na informace o volných pracovních místech u vašeho zaměstnavatele. To vám může pomoci s případnou změnou pozice po návratu z rodičovské dovolené.

Pružná pracovní doba pro rodiče

Zákoník práce prošel v roce 2023 významnými změnami, které se dotýkají i oblasti pružné pracovní doby pro rodiče. Cílem těchto úprav je zlepšit sladění pracovního a rodinného života, a to zejména pro rodiče pečující o malé děti. Novela zákoníku práce přináší možnost sjednat si pružnou pracovní dobu i pro zaměstnance, kteří dosud nesplňovali zákonem stanovené podmínky, například z důvodu krátké doby trvání pracovního poměru. Rodiče pečující o dítě do 9 let věku tak mají větší šanci na flexibilní uspořádání své pracovní doby. Zaměstnavatel je povinen žádost o pružnou pracovní dobu zvážit a odmítnout ji může pouze z vážných provozních důvodů, které musí písemně zdůvodnit. Mezi tyto důvody patří například narušení chodu firmy, ohrožení bezpečnosti práce nebo nemožnost zajistit náhradu za zaměstnance v době jeho nepřítomnosti. I v případě odmítnutí je však zaměstnavatel povinen se zaměstnancem dále jednat a pokusit se najít jiné vhodné řešení. Novela zákoníku práce tak přináší rodičům větší flexibilitu a možnost lépe sladit své pracovní a rodinné povinnosti.

zákoník práce těhotenství 2023

Diskriminace z důvodu těhotenství

Diskriminace z důvodu těhotenství je v České republice nezákonná a zákoník práce z roku 2023 obsahuje ustanovení, která chrání těhotné ženy a matky v pracovním prostředí. Zaměstnavatel nesmí diskriminovat ženu z důvodu těhotenství, mateřství nebo plánovaného rodičovství v žádné fázi pracovního poměru - od výběrového řízení až po ukončení pracovního poměru. To znamená, že zaměstnavatel nesmí odmítnout přijmout těhotnou ženu do zaměstnání, propustit ji z důvodu těhotenství, znevýhodňovat ji při povyšování nebo přidělování benefitů, nebo ji jinak znevýhodňovat oproti ostatním zaměstnancům. Zákoník práce dále stanoví, že zaměstnavatel je povinen přizpůsobit pracovní podmínky těhotné ženě tak, aby odpovídaly jejímu stavu. To může zahrnovat úpravu pracovní doby, převedení na jinou práci, omezení fyzicky náročných úkolů nebo poskytnutí delších přestávek. Zaměstnavatel je také povinen poskytnout těhotné ženě mateřskou dovolenou v délce 28 týdnů, a to i v případě, že je zaměstnána na dobu určitou. Během mateřské dovolené je žena chráněna před propuštěním a má nárok na mateřskou.

Srovnání vybraných aspektů zákoníku práce týkajících se těhotenství v roce 2022 a 2023
Aspekt 2022 2023
Minimální délka mateřské dovolené (v týdnech) 28 28

Kromě zákoníku práce se na ochranu těhotných žen vztahují i další právní předpisy, například antidiskriminační zákon. Žena, která se domnívá, že se stala obětí diskriminace z důvodu těhotenství, se může obrátit na soud nebo na inspektorát práce.

Kam se obrátit s dotazy?

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zákoníku práce a těhotenství v roce 2023, existuje několik míst, kam se můžete obrátit pro další informace a pomoc.

Vaším prvním bodem by měl být váš praktický lékař nebo gynekolog. Tito zdravotníci vám mohou poskytnout informace specifické pro vaši situaci a poradit vám s dalšími kroky.

Pro obecnější informace o zákoníku práce a těhotenství se můžete obrátit na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na jejich webových stránkách najdete aktuální znění zákoníku práce a další užitečné informace.

Další možností je kontaktovat odbory, pokud jste jejich členem. Odbory vám mohou poskytnout právní poradenství a zastupovat vaše zájmy v případě sporu se zaměstnavatelem.

zákoník práce těhotenství 2023

Nezapomeňte, že znalost vašich práv a povinností v souvislosti s těhotenstvím a zaměstnáním je klíčová pro hladký průběh této důležité životní etapy. Nebojte se zeptat, pokud si nejste něčím jisti.