Změna dohody o provedení práce: Co je dobré vědět?

Změna dohody: Písemně

Změna dohody o provedení práce i modifikace smlouvy o vykonání určité práce vyžadují písemnou formu. Pokud se vy nebo váš zaměstnavatel rozhodnete pro úpravu některých bodů, nestačí si jen tak podat ruce. Všechny změny, ať už se týkají odměny, termínu, nebo rozsahu práce, musí být zdokumentovány a podepsány oběma stranami. Písemná forma chrání obě strany v případě sporu. Pokud by například došlo k neshodám ohledně výše odměny, písemná dohoda slouží jako důkaz o tom, na čem jste se s druhou stranou dohodli. Dodržování písemné formy je tedy klíčové pro bezproblémový průběh dohody o provedení práce i smlouvy o vykonání určité práce. Nepodceňujte proto význam tohoto kroku a veškeré změny řádně zaznamenávejte. V případě nejasností se neváhejte obrátit na odborníka, který vám s úpravou smlouvy pomůže.

Co lze měnit?

U dohody o provedení práce i smlouvy o dílo platí, že co není zakázáno, je dovoleno. Změnit tedy můžete v zásadě cokoliv, na čem se s druhou stranou domluvíte. Důležité je, aby byla dodržena písemná forma a změna byla podepsána oběma stranami. Mezi nejčastější úpravy patří změna termínu odevzdání práce, výše odměny, úprava rozsahu prací nebo způsobu provedení práce. V případě dohody o provedení práce je možné měnit i sjednaný rozsah hodin, ale pozor, maximální rozsah je 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. U smlouvy o dílo je zase důležité, aby případná změna ceny díla byla úměrná změně požadavků. Není možné jednostranně měnit sjednané podmínky bez souhlasu druhé strany. Pokud druhá strana s navrhovanou změnou nesouhlasí, je možné se pokusit o dohodu. V opačném případě platí původní znění dohody nebo smlouvy.

Změna druhu práce

Změna druhu práce se může v pracovněprávních vztazích jevit složitější, než se na první pohled zdá. Typickým příkladem je přechod z dohody o provedení práce na dohodu o pracovní činnosti, nebo úprava smlouvy o provedení práce na smlouvu o dílo. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o jednoduchou administrativní záležitost, je nutné dodržet veškeré zákonné náležitosti. V první řadě je nutné si uvědomit, že každý typ pracovněprávního vztahu se řídí jinými pravidly. Dohoda o provedení práce je vhodná pro krátkodobé a jednorázové úkoly, zatímco dohoda o pracovní činnosti se uzavírá na dlouhodobější spolupráci. Smlouva o dílo se pak sjednává na provedení konkrétního díla.

Při změně druhu práce je proto nezbytné uzavřít novou dohodu, respektive smlouvu, která bude odpovídat novému typu pracovního poměru. Původní dohoda o provedení práce nebo smlouva o provedení práce se v takovém případě ruší. Důležité je také myslet na to, že změna druhu práce může mít vliv na odvodové povinnosti, jak ze strany zaměstnance, tak i zaměstnavatele. V případě pochybností je vždy vhodné obrátit se na odborníka, například na právníka specializujícího se na pracovní právo, který vám s celým procesem pomůže a zajistí, že vše bude v pořádku.

Změna odměny

Změna odměny v dohodě o provedení práce a smlouvě o dílo se řídí zákoníkem práce a občanským zákoníkem. U dohody o provedení práce je nutné dodržet limit 10 000 Kč zúčtované odměny od jednoho zaměstnavatele za kalendářní měsíc. Pokud by změna odměny vedla k překročení tohoto limitu, je nutné uzavřít jiný typ smlouvy, například pracovní poměr. Změna odměny musí být vždy písemná a odsouhlasená oběma stranami. V případě smlouvy o dílo se odměna sjednává volně a její změna se řídí ustanoveními občanského zákoníku o změně smlouvy. I zde platí, že změna odměny musí být písemná a odsouhlasená oběma stranami. Doporučuje se do změny smlouvy uvést jasné a srozumitelné znění o nové výši odměny a datu, od kterého změna platí. V případě nejasností je vhodné obrátit se na odborníka na pracovní právo.

Změna termínu

V některých případech může vyvstat potřeba upravit již sjednané podmínky dohody o provedení práce nebo smlouvy o dílo. Typickým příkladem je změna termínu. Zákoník práce umožňuje změnu termínu v dohodě o provedení práce i ve smlouvě o dílo, ale je nutné dodržet určité zásady. Změna termínu by měla být vždy provedena písemně formou dodatku k původní smlouvě. Dodatek by měl obsahovat jasnou identifikaci původní smlouvy, datum, od kdy se termín mění, a nový termín plnění. Důležité je, aby s touto změnou souhlasili obě smluvní strany – zaměstnanec i zaměstnavatel. Pokud se strany nedohodnou na změně termínu, platí původní ujednání. V případě, že je změna termínu pro jednu ze stran nevýhodná, je vhodné hledat kompromisní řešení.

Změna rozsahu práce

Změna rozsahu práce sjednané v dohodě o provedení práce nebo ve smlouvě o dílo se může jevit jako komplikovaná záležitost, ale v praxi tomu tak být nemusí. Důležité je dodržet základní principy a pravidla daná zákoníkem práce.

V případě dohody o provedení práce, kde je rozsah práce omezen 300 hodinami za rok u jednoho zaměstnavatele, je změna možná formou písemného dodatku k dohodě. V dodatku musí být jasně specifikován nový rozsah práce, a to buď počtem hodin, nebo popisem nově sjednaných činností. Pokud by změna rozsahu práce znamenala překročení limitu 300 hodin, je nutné uzavřít se zaměstnancem jiný typ pracovní smlouvy, například smlouvu na dobu určitou.

U smlouvy o dílo je situace o něco volnější. Zákoník práce nestanovuje žádné limity pro rozsah díla, a proto je možné jej měnit i ústní dohodou. Doporučuje se však vždy sepsat písemný dodatek ke smlouvě, aby nevznikly pochybnosti o tom, co bylo sjednáno. Dodatek by měl obsahovat popis změny rozsahu díla, případně i dopad na smluvenou odměnu a termín dokončení.

V obou případech je důležité, aby změna rozsahu práce byla sjednána se souhlasem obou stran, tedy jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance, resp. osoby konající práci na základě dohody o provedení práce nebo smlouvy o dílo. Vynucená změna rozsahu práce bez souhlasu druhé strany by mohla být považována za porušení pracovněprávních předpisů.

Nesouhlas se změnou

V některých případech nemusí zaměstnanec s navrhovanou změnou dohody o provedení práce nebo smlouvy o vykonání určité práce souhlasit. Zaměstnavatel by si měl být vědom, že jednostranná změna těchto smluv není možná. Pokud se zaměstnanec se změnou neztotožňuje, má právo ji odmítnout. V takovém případě by měl zaměstnavatel hledat jinou cestu, jak situaci vyřešit. Jednou z možností je ukončení stávající a uzavření nové dohody, se kterou již zaměstnanec bude souhlasit. Důležité je, aby veškeré změny probíhaly v souladu se zákoníkem práce a s vědomím a souhlasem obou stran. Zaměstnavatel by se měl vyvarovat nátlaku na zaměstnance a snažit se s ním dosáhnout oboustranně přijatelného řešení. V opačném případě se vystavuje riziku sporu a případných sankcí ze strany kontrolních orgánů.

Výpověď DPP

Výpověď dohody o provedení práce (DPP) se řídí odlišnými pravidly než u klasického pracovního poměru. Změna DPP, například prodloužení sjednané doby nebo navýšení odměny, je možná pouze písemnou dohodou obou stran. Není možné jednostranně měnit podmínky DPP. Pokud se strany nedohodnou na změně, je nutné uzavřít novou DPP. Obdobně je tomu i u modifikace smlouvy o dílo.

Výpověď DPP není upravena zákoníkem práce, a proto se na ni vztahuje občanský zákoník. Výpovědní doba u DPP není stanovena, a proto je nutné řídit se případnou dohodou v DPP. Pokud DPP neobsahuje ujednání o výpovědní době, je možné ji vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Výpověď DPP musí být vždy písemná a doručena druhé straně. V případě sporu o platnost výpovědi DPP je na zaměstnanci, aby prokázal, že výpověď byla doručena.

Je důležité si uvědomit, že i když DPP nepodléhá zákoníku práce, stále se na ni vztahují některá ustanovení, například o minimální mzdě.

Dohoda o změně

Dohody o provedení práce a smlouvy o dílo patří mezi oblíbené formy krátkodobé spolupráce. Co když se ale během trvání spolupráce změní původní podmínky? V takovém případě je na místě uzavřít dohodu o změně. Ta musí mít písemnou formu a být podepsána oběma stranami, tedy jak zadavatelem, tak i vykonavatelem práce. V dohodě o změně je nutné jasně specifikovat, které body původní dohody se mění a jak. Může se jednat například o změnu termínu odevzdání práce, úpravu odměny nebo rozšíření předmětu díla. Důležité je pamatovat na to, že dohoda o změně se řídí stejnými pravidly jako původní dohoda. To znamená, že pokud byla původní dohoda uzavřena ústně, i dohoda o změně může být uzavřena ústně. V praxi se ale doporučuje vždy písemná forma pro zajištění právní jistoty. V případě dohody o provedení práce je potřeba dbát na dodržování maximálního rozsahu odpracované doby, který činí 300 hodin za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele. Pokud by došlo k překročení tohoto limitu, změnila by se automaticky dohoda o provedení práce na pracovní poměr. U smlouvy o dílo je zase klíčové dbát na to, aby změny nevedly k zásadní změně obsahu díla. V opačném případě by se mohlo jednat o uzavření nové smlouvy o dílo.

Dodatek k DPP

Dodatek k DPP se nejčastěji používá v situacích, kdy je potřeba upravit původní podmínky dohody o provedení práce (DPP) nebo smlouvy o výkonání určité práce. Typicky se jedná o změnu:

rozsahu práce,

termínu odevzdání práce,

výše odměny,

způsobu provedení práce,

identifikačních údajů smluvních stran.

Změna dohody o provedení práce se vždy provádí písemně formou dodatku, a to na základě vzájemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dodatek musí obsahovat:

označení smluvních stran,

označení původní DPP nebo smlouvy o vykonání určité práce,

konkrétní ustanovení, která se mění,

datum a podpis obou smluvních stran.

Je důležité si uvědomit, že ne všechny změny lze provést formou dodatku. Pokud by se jednalo o změnu, která by měnila samotnou podstatu DPP nebo smlouvy o vykonání určité práce, bylo by nutné uzavřít novou dohodu.

V případě pochybností je vždy vhodné poradit se s odborníkem na pracovní právo, který vám pomůže s posouzením konkrétní situace a s přípravou potřebných dokumentů.

Nová dohoda

V některých případech může být nutné upravit stávající dohodu o provedení práce nebo smlouvu o dílo. Typickým příkladem je změna sjednaného obsahu práce, termínu dokončení nebo odměny. Provedení změn se liší v závislosti na typu dohody. U dohody o provedení práce, kde je rozsah práce omezen na maximálně 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele, je možné provést změnu vzájemnou dohodou formou dodatku. Dodatek by měl obsahovat datum, identifikaci smluvních stran, popis změny a podpisy obou stran. Pokud se strany nedohodnou na změně, je možné dohodu vypovědět. Výpovědní doba u dohody o provedení práce je 15 dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. U smlouvy o dílo je postup obdobný. Změny by měly být provedeny písemně formou dodatku. Dodatek by měl obsahovat identifikaci smluvních stran, popis změny a podpisy obou stran. V případě, že se strany nedohodnou na změně, je možné smlouvu vypovědět. Výpovědní doba se řídí ujednáním ve smlouvě, případně zákoníkem práce. Je důležité si uvědomit, že každá změna smlouvy by měla být řádně zdokumentována a podepsána oběma stranami, aby se předešlo případným sporům.

Shrnutí

Změna dohody o provedení práce a modifikace smlouvy o dílo představují v praxi časté situace. Je důležité si uvědomit, že obě tyto dohody spadají pod režim zákoníku práce a řídí se tak jeho ustanoveními. Změna obsahu dohody o provedení práce či smlouvy o dílo vyžaduje písemnou formu a souhlas obou smluvních stran, tedy jak zaměstnavatele, tak i zaměstnance. V opačném případě se k takové změně nepřihlíží a smlouva je nadále platná v původním znění. Mezi nejčastější úpravy patří změna sjednané odměny, termínu plnění, či rozsahu prací. V případě dohody o provedení práce je nutné dbát na dodržení maximálního rozsahu 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele. U obou smluv je pak klíčové jasně a srozumitelně specifikovat předmět díla či práce, aby nedocházelo k nejasnostem a případným sporům. Vždy je vhodné konzultovat zamýšlené změny s odborníkem, který posoudí jejich soulad s platnou legislativou a pomůže s jejich správnou formulací.