Zaměstnavatel nepodal daňové přiznání: Co teď?

Zaměstnavatel Za Mě Nepodal Daňové Přiznání

Povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel má ze zákona povinnost podat za své zaměstnance, ze kterých odvádí zálohovou daň z příjmu, vyúčtování daně a to nejpozději do konce března následujícího roku. Pokud tak neučiní, porušuje zákon a hrozí mu pokuta. Zaměstnanec se v takové situaci ocitá v nepříjemné situaci, protože sám daňové přiznání podat nemůže, jelikož k tomu nemá všechny potřebné podklady. Co tedy dělat, když se ocitnete v situaci, kdy za vás zaměstnavatel daňové přiznání nepodal? V první řadě je vhodné se obrátit přímo na zaměstnavatele a požadovat vysvětlení a nápravu. Možná se jedná o pouhé nedopatření, které je zaměstnavatel ochoten napravit. Pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete nebo s ním nemůžete navázat kontakt, je vhodné obrátit se na příslušný finanční úřad. Finanční úřad má nástroje, jak zaměstnavatele k podání daňového přiznání donutit. Zároveň vám poradí, jak v dané situaci postupovat. Je důležité si uvědomit, že i když chyba nastala na straně zaměstnavatele, odpovědnost za podání daňového přiznání a zaplacení daně je stále na vás. Proto je důležité situaci aktivně řešit a nenechávat ji bez povšimnutí.

Zaměstnanec v zákoníku práce

Zákoník práce se přímo nezabývá daňovou povinností zaměstnavatele. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost odvádět za zaměstnance zálohy na daň z příjmů fyzických osob sražené z jeho hrubé mzdy. Tuto povinnost má i v případě, že následně za zaměstnance nepodá daňové přiznání. Nepodání daňového přiznání za zaměstnance je závažným pochybením zaměstnavatele, které může mít pro zaměstnance nepříjemné důsledky. Zaměstnanec se v takové situaci vystavuje riziku sankcí ze strany finančního úřadu. Může se jednat o pokuty za pozdní podání daňového přiznání, úroky z prodlení, a v krajním případě i o trestněprávní odpovědnost. Zaměstnanec by měl v první řadě kontaktovat svého zaměstnavatele a vyzvat ho k nápravě. Pokud zaměstnavatel na výzvu nereaguje, je vhodné obrátit se na příslušný finanční úřad. Finanční úřad může provést kontrolu u zaměstnavatele a v případě zjištění pochybení mu uložit sankce. Zaměstnanec má také možnost podat si daňové přiznání sám a uvést v něm všechny příjmy, ze kterých mu byla sražena daň. V takovém případě je důležité doložit finančnímu úřadu, že zaměstnavatel za něj daňové přiznání nepodal.

Nesplnění povinnosti

V případě, že váš zaměstnavatel za vás nepodal daňové přiznání, ačkoliv mu to ukládala povinnost, ocitáte se v nepříjemné situaci. Neznamená to ale, že byste měli házet ručník do ringu. Především si ověřte, zda vám skutečně vznikla povinnost podat daňové přiznání. Může se stát, že jste měli příjmy pouze ze závislé činnosti, u které vám daň odvedl zaměstnavatel formou srážkové daně, a tudíž vám povinnost podat daňové přiznání nevznikla. Pokud si nejste jistí, obraťte se na finanční úřad nebo daňového poradce. V případě, že vám povinnost podat daňové přiznání skutečně vznikla, je nezbytné kontaktovat vašeho zaměstnavatele a zjistit důvod, proč tak neučinil. Možná se jedná o opomenutí nebo chybu, kterou je možné napravit. Pokud se vám nedaří situaci se zaměstnavatelem vyřešit, obraťte se na příslušný finanční úřad. Ten vám poradí, jak postupovat a jaká práva v této situaci máte. Nezapomeňte, že i když daňové přiznání nepodal váš zaměstnavatel, odpovědnost za jeho podání a včasnou úhradu daně nesete vy. Proto je důležité situaci aktivně řešit a nenechávat nic náhodě.

Sankce pro zaměstnavatele

V případě, že Váš zaměstnavatel za Vás nepodal daňové přiznání, vystavuje se riziku sankcí ze strany Finanční správy. Mezi tyto sankce patří pokuta za pozdní podání daňového přiznání, pokuta za neprovedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, penále z nezaplacené daně a v krajních případech i trestní stíhání. Je důležité si uvědomit, že i když je povinnost podat daňové přiznání na straně zaměstnavatele, odpovědnost za správnost a včasnost podání nese i zaměstnanec. Doporučujeme proto situaci aktivně řešit. V první řadě se obraťte na Vašeho zaměstnavatele a požadujte vysvětlení. Pokud Váš zaměstnavatel odmítá situaci řešit, můžete se obrátit na Finanční správu s žádostí o radu a pomoc. Pamatujte, že čím dříve situaci začnete řešit, tím lépe pro Vás.

Odpovědnost za škodu

V případě, že váš zaměstnavatel nepodal za vás daňové přiznání, ačkoliv mu to ukládala povinnost, ocitáte se v nepříjemné situaci. Primární odpovědnost za nepodání daňového přiznání leží na zaměstnavateli. Finanční úřad bude v první řadě vymáhat nezaplacenou daň a případné sankce po něm. To ale neznamená, že vy jste zcela bez odpovědnosti. Stále jste povinni prokázat příjem a uhradit daň z příjmu fyzických osob.

V této situaci je vhodné co nejdříve kontaktovat finanční úřad a situaci aktivně řešit. Vysvětlete jim situaci a prokažte, že jste zaměstnavateli řádně poskytli veškeré potřebné doklady a informace pro zpracování a podání daňového přiznání. Finanční úřad vám může v takovém případě poskytnout lhůtu pro dodatečné podání daňového přiznání.

Je důležité si uvědomit, že nečinnost v této situaci může mít pro vás negativní důsledky, včetně penále za pozdní podání daňového přiznání. Doporučujeme vám proto obrátit se na daňového poradce, který vám s řešením situace pomůže a bude hájit vaše zájmy.

Náhrada škody

V případě, že váš zaměstnavatel nepodal daňové přiznání za vás, ačkoliv mu to ukládala povinnost, ocitáte se v nepříjemné situaci. Nejenže vám hrozí sankce ze strany finančního úřadu, ale můžete se domáhat i náhrady škody, kterou vám jednáním zaměstnavatele vznikla.

Prvním krokem by mělo být zkontaktování vašeho bývalého zaměstnavatele a snaha o smírné řešení. Je možné, že se jednalo o chybu a zaměstnavatel situaci napraví. Pokud se vám nedaří situaci vyřešit smírnou cestou, nezbyde vám než obrátit se na příslušný finanční úřad. Tam podejte vlastní daňové přiznání a vysvětlete situaci. Finanční úřad vám může prominout případné sankce, pokud prokážete, že jste na pochybení zaměstnavatele neměli žádný podíl.

Náhradu škody po zaměstnavateli můžete vymáhat soudní cestou. Pro úspěch u soudu je nutné prokázat, že vám v důsledku nepodání daňového přiznání vznikla škoda a že za ni nese odpovědnost zaměstnavatel.

Možnosti obrany

V případě, že váš zaměstnavatel nepodal daňové přiznání za vás, ačkoliv mu to ukládala povinnost, ocitáte se v nepříjemné situaci. Neznamená to ale, že byste měli házet flintu do žita. Existuje několik kroků, které můžete podniknout. V první řadě se snažte situaci s zaměstnavatelem vyřešit smírně. Oslovte ho, popište mu problém a požádejte o nápravu. Možná se jednalo o neúmyslnou chybu, kterou je zaměstnavatel ochoten napravit. Pokud se vám nedaří situaci vyřešit domluvou, můžete se obrátit na Finanční úřad. Ten má nástroje, jak zaměstnavatele k podání daňového přiznání a uhrazení případné daně donutit. Nezapomeňte, že i když daňové přiznání nepodal zaměstnavatel, povinnost podat dodatečné daňové přiznání máte i vy sami. V něm uveďte všechny příjmy, které vám v daném období plynuly. Dodatečné daňové přiznání je nutné podat co nejdříve, abyste předešli sankcím za pozdní podání.

Kontaktujte právníka

V případě, že Váš zaměstnavatel za Vás nepodal daňové přiznání, je nezbytné situaci neodkladně řešit. Doporučujeme obrátit se na kvalifikovaného právníka specializujícího se na daňovou problematiku a pracovní právo. Právník Vám poskytne odborné poradenství šité na míru Vaší konkrétní situaci a pomůže Vám s následujícími kroky:

Zanalyzuje Vaši situaci a posoudí, zda Váš zaměstnavatel skutečně porušil své zákonné povinnosti.

Pomůže Vám shromáždit veškeré důkazy, které budete potřebovat k prokázání Vaší újmy, například pracovní smlouvu, výplatní pásky nebo komunikaci se zaměstnavatelem.

Sepíše za Vás stížnost na postup zaměstnavatele a odešle ji na příslušný finanční úřad.

Bude Vás zastupovat v případném daňovém řízení a hájit Vaše zájmy.

Pomůže Vám s vymáháním případných škod, které Vám v důsledku pochybení zaměstnavatele vznikly.

Neodkládejte řešení této situace, abyste předešli zbytečným komplikacím a sankcím. Kontaktujte právníka co nejdříve a zajistěte si tak odbornou pomoc.

Finanční úřad pomůže

Pokud váš zaměstnavatel nepodal daňové přiznání za vás, i když to měl ze zákona povinnost, nezoufejte. Finanční úřad vám v této situaci může pomoci. V první řadě je důležité si uvědomit, že povinnost podat daňové přiznání včas leží primárně na zaměstnavateli. Pokud tuto povinnost nesplní, vystavuje se riziku pokuty. Vy jako zaměstnanec ale máte právo na to, aby vaše daňová povinnost byla řádně splněna.

Prvním krokem by mělo být kontaktování vašeho zaměstnavatele a zjištění důvodu, proč daňové přiznání nepodal. Možná se jedná o chybu nebo opomenutí, které lze snadno napravit. Pokud se vám nedaří se zaměstnavatelem domluvit nebo se domníváte, že se jedná o vážnější problém, obraťte se na váš místně příslušný finanční úřad.

Finanční úřad vám poskytne informace o dalším postupu. Pravděpodobně budete muset doložit relevantní dokumenty, jako je například potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Na základě těchto dokumentů pak finanční úřad může provést došetření a případně zaměstnavateli nařídit podat daňové přiznání dodatečně.

Nebojte se bránit!

Pokud váš zaměstnavatel nepodal daňové přiznání za vás, i když z vašeho příjmu odváděl zálohy na daň z příjmu, rozhodně se nebojte bránit. Nejedná se o vaši chybu a neměli byste nést následky za pochybení někoho jiného. Prvním krokem je kontaktovat vašeho zaměstnavatele a zjistit, proč k tomu došlo. Možná se jedná o chybu, kterou je možné snadno napravit. Pokud se vám nedaří se zaměstnavatelem domluvit nebo odmítá situaci řešit, obraťte se na Finanční úřad. Můžete tak učinit telefonicky, písemně, datovou schránkou nebo osobně na kterékoli jeho pobočce. Je důležité, abyste Finančnímu úřadu sdělili všechny relevantní informace, které máte k dispozici, jako jsou vaše identifikační údaje, období, za které nebylo daňové přiznání podáno, a jméno a kontaktní údaje vašeho zaměstnavatele. Finanční úřad následně prošetří jednání vašeho zaměstnavatele a může mu uložit pokutu. Pamatujte, že i když je nepříjemné řešit takovou situaci, je důležité se ozvat a bránit svá práva.